Χρήσιμα έγγραφα για γονείς και εκπαιδευτικούς

Χρησιμοποιήσετε τα επισυναπτόμενα έγγραφα για την επικοινωνία σας με το σχολείο. Μπορείτε να τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά και να τα στείλετε με e-mail μέσα από την ιστοσελίδα (Επικοινωνία)

αίτηση αναρρωτικής άδειας

αίτηση γονέων

αίτηση κανονικής άδειας

Γενική αίτηση εκπαιδευτικών

δήλωση μετακίνησης

έντυπο δικαιολόγησης απουσιών

Υπεύθυνη δήλωση